Razvoj softvera za embeded sisteme – Programiranje Arduino UNO platforme u jezik

O KNJIZI

Cilj ove knjige jeste osposobljavanje čitalaca za pisanje složenijih aplikacija za AVR familiju mikrokontrolera, specifično za mikrokontroler ATmega328P. Takođe, kao još jedan od ishoda jeste i mogućnost organizacije projekta većeg obima u manje, zasebne, logičke celine. Dodatno, stavljen je akcenat na razumevanje rada određenih periferija mikrokontrolera koje se često koriste u praksi, kao što su različite vrste tajmera, jedinica za serijsku komunikaciju, memorije itd. Konačno, kao poslednji cilj ove knjige, izdvaja se razumevanje koncepta operativnih sistema za rad u realnom vremenu i pisanje jednostavnijih programa u okviru ArdOS operativnog sistema. Ovo predstavlja izuzetno korisnu veštinu, budući da se operativni sistemi za rad u realnom vremenu izuzetno eksploatišu u praktičnom radu sa mikrokontrolerima.

U okviru knjige, platforma koja se koristi u svim primerima i zadacima je Arduino UNO, koja poseduje mikrokontroler iz AVR familije – ATmega328P, te se podrazumeva neko osnovno predznanje u radu sa njom. Za više informacija o samoj platformi, čitalac se upućuje na sledeći link.

Ova knjiga je nastala tokom školske 2021/22. godine i namenjena je, prevashodno, studentima treće godine osnovnih akademskih studija na predmetu Razvoj softvera za embeded sisteme, na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Međutim, treba naglasiti i to, da je knjiga namenjena i svima onima koji žele da dodatno prodube svoje znanje o mikrokontrolerima i pisanju softvera za iste.

O AUTORU

Dušan Bortnik je rođen u Novom Sadu 1996. godine. Diplomski i master rad na Fakultetu tehničkih nauka iz oblasti Elektrotehnike i računarstva – Embeded sistemi i algoritmi odbranio je 2019. i 2020. godine, respektivno. Trenutno je student doktorskih studija. Kao autor ili koautor objavio je četiri rada na međunarodnim konferencijama.

Vladimir Nikić je rođen u Novom Sadu 1996. godine. Diplomski i master rad na Fakultetu tehničkih nauka iz oblasti Elektrotehnike i računarstva – Embeded sistemi i algoritmi odbranio je 2019. godine, i 2020. godine, respektivno. Trenutno je student doktorskih studija. Kao autor ili koautor objavio je četiri rada na međunarodnim konferencijama.

Dr Milan Lukić je docent na Katedri za elektroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirao je 2005. godine na Odseku za elektrotehniku
i računarstvo Fakulteta tehničkih nauka, a doktorirao 2015. godine na istom fakultetu. Kao autor ili koautor objavio je preko 30 naučnih radova, od toga 7 sa impakt faktorom.

Dr Ivan Mezei je redovni profesor na Katedri za elektroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomski rad, magistarski rad i doktorsku tezu odbranio je na Odseku za elektrotehniku i računarstvo Fakulteta tehničkih nauka, 1999., 2005. i 2012. godine respektivno. Ima preko 20 godina iskustva u projektovanju i programiranju embeded sistema. Kao autor ili koautor objavio je 1 udžbenik, 1 praktikum, 2 poglavlja u međunarodnim monografijama, više od 15 radova u naučnim časopisima, više od 40 publikacija na naučnim konferencijama. Bio je recenzent u više od 20 časopisa sa impakt faktorom kao i član programskog odbora na više od 35 naučnih konferencija. Bio je rukovodilac projekta, stariji istraživač, rukovodilac radnog paketa, supervizor ili vođa tima na više projekata finansiranih od strane EU ili kompanija.