O KNJIZI

Posao rukovalaca u trafostanicama i razvodnim postrojenjima (TS/RP) je veoma kompleksan i zahteva širok opseg znanja. Tu se prvenstveno misli na poznavanje visokonaponske opreme svojih objekata, načina njenog korišćenja i održavanja, pa do otklanjanja jednostavnijih kvarova. Radi potpunijeg razumevanja posla, neophodno je poznavanje i osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema (EES) i njegovih osnovnih karakteristika.

Kao i od svakog radnika JP EMS, i od rukovalaca, se u prvom redu očekuje posvećenost firmi. U okviru toga, važna uloga domaćina i rukovalaca DUTS-a je domaćinsko ophođenje prema svojim objektima (TS/RP), u smislu nadgledanja, čuvanja opreme, održavanja ispravnosti i urednosti postrojenja i objekta u celini.

Jačanjem sistema daljinske komande, od rukovalaca će se zahtevati izuzetan stepen snalažljivosti u objektima EMS-a (jer više neće biti vezan samo za jedan objekat i jedno radno mesto), a preduslov za to je znanje i iskustvo. Takođe, može se očekivati da će uloga rukovalaca biti sve manje izražena, a uloga domaćina sve više. I pored toga, zbog visoke odgovornosti i opasnosti koju sa sobom nosi, posebna pažnja, prilikom provere obučenosti rukovalaca, posvećuje se poznavanju manipulacija rasklopnom opremom na svojim objektima.

Ovim priručnikom pokušano je da se u sažetoj formi obuhvati najneophodnija stručna materija potrebna za rad rukovalaca TS/RP. Podrazumeva se da su rukovaoci tehnička lica koja poseduju osnovna znanja iz oblasti: električnih postrojenja, prenosa električne energije, električnih instalacija, mašina, merenja, relejne zaštite, itd. Sve ove teme se, i na nivou srednje škole, obrađuju daleko detaljnije. Zbog toga su te oblasti u ovom priručniku obrađene veoma kratko – na nivou podsetnika. U ovom priručniku autor se detaljnije bavio samo materijom koja nije obrađivana u pomenutoj literaturi a od značaja je za rad rukovalaca.

O AUTORU

Dr Radojle Radetić je diplomirao na elektro odseku – smer energetika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirao na ETF u Beogradu iz oblasti energetske elektronike a doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja.

Radio je kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro odseku FTN u Novom Sadu, u Institutu za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije, i električnih merenja. Kao i u Elektroistoku odnosno Elektromreži Srbije – Pogon prenosa Bor.

Za svoj rad dobio je značajna društvena priznanja. Autor je velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova iz energetske elektronike i električnih merenja, kao i mnoštvo članaka za popularizaciju nauke i tehnike.