PLC programiranje sa Raspberry Pi i projekat OpenPLC

PLC programiranje sa projektom otvorenog koda na Raspberry Pi i Modbus primeri na Arduino Uno i ESP8266

Danas je PLC programiranje u industriji i kućnoj automatici veoma rašireno. U knjizi je autor opisao kako se može iskoristiti Raspberry Pi kao PLC. Počinje sa softverskom instalacijom na Raspberry Pi a PLC Editor na PC-ju ide posle opisa hardvera za programiranje.

Slede zanimljivi primeri po IEC 61131-3 na različitim programskim jezicima. Detaljno će biti razjašnjeno kako se koristi PLC Editor i kako se prebacuju i izvode programi na Raspberry Pi. Počinjemo sa „Relejnim šemama“, pa preko ST (Structured Control Language) do AS (Special Function Chart) čime ćemo pokriti primere svih podržanih IEC jezika. Ovo se može preuzeti sa veb sajta autora.

Nije zanemareno ni umrežavanje. Arduino Uno su programirani kao moduli ModbusRTU ili ModbusTCP, da biste dobili pristup spoljnim perifernim uređajima. Ovim je omogućeno očitati senzore i preklopiti aktuatore. Takođe mogu biti zanimljiva U/I kola po industrijskom standardu na 24 V.

Knjigu zaokružuju pregledi naredbi za ST i Special Function Chart.

Posle temeljnog rada na knjizi čitalac će biti u mogućnosti da ostvari sopstveno PLC upravljanje sa Raspberry Pi.

Samo prvi tiraž knjige je u koloru! Ponuda važi do 15.7.21

Uvod
Poglavlje 1 – Instalacija Raspberry Pi
1.1 Opis hardvera
1.2 Instalacija operativnog sistema
1.3 Instalacija VNC Viewr-a

1.4 Instalacija softvera File Transfer WinSCP
1.5 Instalacija Runtime openplcproject

Poglavlje 2- Instalacija editora OpenPLC
2.1 Preuzimanje i instalacija
2.2 Opis izvoda Raspberry Pi
2.3 Dodatna hardverska U / I ispitna ploča
2.4 Dodatna hardverska 24 V PLC pločica

Poglavlje 3 – OpenPLC editor
3.1 Opis editora OpenPLC
3.2 Leder (relejne šeme) (LD/KOP)
3.3 Funkcionalni blokovi (FBD/FUP)
3.4 Primer spiska instrukcija (IL/AWL)
3.5 Struktuirani tekst (ST)
3.6 Sekvencijalne tabele (SFC/AS) – primer

Poglavlje 4 – OpenPLC i Modbus
4.1 Testiranje PLC programa sa ModbusTCP
4.2 Vizuelizacija PLC programa sa AdvancedHMI
4.3 Vizuelizacija PLC programa preko interneta

Poglavlje 5 – Modbus U/I (en. I/O; nem. E/A) moduli
5.1 Modbus RTU modul sa Arduino Uno
5.2 Modul ModbusTCPsa ESP8266 i WLAN-om
5.3 Aplikacija veb servera sa U/I modulom ESP8266

Poglavlje 6 Prilog
6.1 Bibliografija
6.2 Veb veze
6.4 Električne šeme i raspored na pločici (Layout)