Metalurgija zavarivanja

Ovaj udžbenik је namenjen studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji slušaju predmet Metalurgija zavarivanja, ali i svim inženjerima koji se bave problematikom ponašanja materijala pri zavarivanju. Za praćenje ovog predmeta neophodna su predznanja iz oblasti Fizike, Mašinskih materijala 1 i 2, kao i iz Postupaka Zavarivanja. Cilj autora je bio da ovako kompleksnu problematiku koja zahteva određeni nivo predznanја iz pomenutih oblasti, što jednostavnije prikaze, a da pri tome održi zadovoljavajući akademski nivo.

Metalurgija zavarivanja je veoma složena nauka koja obuhvata procesnu metalurgiju (legiranje, livenje, oblikovanje, termičku obradu, …) i fizičku metalurgiju (kristalografija, mehanička i fizička svojstva, metalografija, …).

Veoma je važno znati kako nastaju određene greške pri zavarivanju i kako sprečiti njihovu pojavu. Zbog toga је, sa jedne strane neophodno poznavanje svojstava i strukture materijala, kao i način njihovog dobijanja, a sa druge strane postupaka i tehnologije zavarivanja, da bi se dobio zavareni spoj zadovoljavajućeg kvaliteta.

Znanja iz metalurgije zavarivanja mogu dati odgovore na mnoga pitanja, kao na primer: zašto је brzo hlađenje posle zavarivanja austenitnih Cr-Ni čelika povoljno, a veoma štetno kada su u pitanju niskolegirani čelici; zašto је primena predgrevanja kod nekih čelika neizostavna, a kod austenitnih čelika i nikla nepoželjna; zašto se pri zavarivanju bakra koriste nekoliko puta veće jačine struje nego pri zavarivanju čelika itd.

U želji da preglednije i jednostavnije predstave ovako kompleksnu materiju, autori su оdlučili da je izlože kroz sledeća poglavlja: osnovni pojmovi u zavarivanju, toplotni procesi pri zavarivanju, naponi i deformacije u zavarenim spojevima, hemijske reakcije pri zavarivanju, strukturne promene u zavarenim spojevima, zavarljivost, termička obrada zavarenih spojeva, čelici, podela i označavanje čelika, zavarivanje nelegiranih čelika, zavarivanje čelika visoke čvrstoće, zavarivanje čelika za rad na niskim temperaturama, zavarivanje čelika otpornih na puzanje, zavarivanje nerđajućih čelika, zavarivanje raznorodnih materijala, zavarivanje gvožđa, zavarivanje aluminijuma i njegovih legura, zavarivanje bakra, nikla i njihovih legura, zavarivanje titana i ostalih obojenih metala, zavarivanje polimera, keramike i kompozita.

Poslednje poglavlje, zavarivanje polimera, keramike i kompozita, ne pripada oblasti same metalurgije zavarivanja, ali је u ovoj knjizi ipak dato da bi se u potpunosti obuhvatila problematika zavarivanja materijala uopšte. Ovi materijali se sve vise koriste u izradi delova, a nekada i čitavih konstrukcija, umesto metalnih materijala. Njihova primena je doživela nagli uspon poslednjih nekoliko decenija i stoga je bilo neophodno pozabaviti se problematikom njihovog zavarivanja.

Predgovor
Simboli
Osnovni pojmovi u zavarivanju
Izvori toplote i toplotni procesi pri zavarivanju
Zaostali naponi i deformacije u zavarenim spojevima
Metalurški procesi pri zavarivanju
Strukturne promene u zavarenim spojevima
Zavarljivost
Termička obrada zavarenih spojeva
Čelici, podela i označavanje čelika
Zavarivanje nelegiranih konstrukcionih čelika
Zavarivanje čelika visoke čvrstoće
Zavarivanje čelika za rad na niskim temperaturama
Zavarivanje čelika otpornih na puzanje
Zavarivanje nerđajućih čelika
Zavarivanje raznorodnih materijala